Zapytanie ofertowe – Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej 40kW

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy dla zadania „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do produkcji czystej energii elektrycznej – Psary 40 kWp”

Zapytanie ofertowe:
Termin składania ofert: do dnia 31-08-2020 do godziny 23:59:59


Nazwa Zamawiającego:

WIESŁAW WOJTCZAK
ŚRODKOWA 12
63-405 PSARY,
TEL. 660412271


Miejsce i sposób składania ofert: przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby pod adresem wyżej podanym lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wieslaw.wojtczak@gmail.com. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na nabycie przedmiotu zamówienia(w tym m.in. cło, akcyza, koszty transportu lub inne dodatkowe obciążenia i opłaty). Cena podlegająca ocenie będzie ceną  wyrażoną w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  Koszt całkowity instalacji obejmuje cenę netto oraz obowiązujący podatek VAT.

Oferent (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym ma możliwość oglądu miejsca planowanego posadowienia instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający, w razie wątpliwości, po otrzymaniu oferty (a przed wyborem Wykonawcy) może kontaktować z oferentem w celu omówienia szczegółów oferty.


Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa usługa wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy od 39,5 kWp do 40 kWp w miejscowości miejscowość 63-405 PSARY, UL. ŚRODKOWA 12 (na budynkach gospodarczych).  Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą cenową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia. Oferta musi obejmować kompletny zestaw urządzeń wraz z usługą montażu i organizacją formalności związanych z przyłączeniem instalacji do sieci, w tym m.in.:

– Ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej nie niższej niż 310 Wp,
– Inwerter, przetwornice napięć,
– Akcesoria montażowe,
– Osprzęt elektryczny: Zabezpieczenia DC, AC Kabel solarny,
– Osprzęt elektryczny: Kabel zasilający instalacja-sieć nn,
– Osprzęt elektryczny: Licznik energii wraz z przekładnikami,
– Osprzęt elektryczny: Komunikacja i sterowanie zdalne,
– Montaż: elektryczny,
– Montaż: konstrukcja i panele,


Kod CPV i Nazwa kodu CPV: 09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne; 09332000-5 – Instalacje słoneczne; 51100000-3 – Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych; 45000000-7 – Roboty budowlane; 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;

Harmonogram realizacji zamówienia: do dnia  30.09.2020 (wraz z przyłączeniem instalacji do sieci średniego lub niskiego napięcia).


Warunki udziału w postępowaniu: Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiada uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji dostawy i usługi.


Ocena oferty:  Zamawiający wybierze ofertę spełniającą kryteria techniczne i cechującą się najniższa ceną (kryterium jakości będzie brane pod uwagę jeżeli oferty cechowały się będą znaczną różnicą jakościową możliwą do oceny przez Zamawiającego).

Inne: Warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane według decyzji Zamawiającego. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Written by info